Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hemelvaartsdag in Nederland
De Nederlanders vieren Hemelvaart op de 40ste dag na Pasen. De dag markeert Jezus Zijn opname in de hemel nadat hij gestorven en met Pasen opgewekt was. Hemelvaartsdag wordt altijd op een donderdag gevierd en er zijn in Nederland vele activiteiten die met deze vrije dag geassocieerd worden.
In de Verenigde Staten hebben de meeste mensen niet veel te vieren met Hemelvaart, maar in Nederland is dat helemaal anders. De Nederlanders genieten van een vrije dag, hoewel de manier waarop deze dag wordt gevierd sterk varieert doorheen het land. In Nederland wordt de dag beschouwd als gelijkwaardig aan een zondag dus daarom hebben zoveel mensen vrij. Het is ook een feestdag en veel bedrijven sluiten die dag. Net als zondag zijn er in Nederland soms beperkingen op de verkoop van alcohol op Hemelvaartsdag.
De Nederlanders vieren Hemelvaartsdag vooral door te ontspannen en te genieten van outdoor-activiteiten. Vrome christenen brengen de dag door in de kerk of gaan tenminste naar een kerkdienst. Hemelvaartsdag valt in Nederland vaak tijdens de voorjaarsvakantie van de scholen. Het is dus heel gebruikelijk voor mensen om dan een reisje of uitstapje te maken op deze dag. De voorjaarsvakantie duurt meestal twee of drie weken dus het is een geweldige tijd om te reizen.
Hemelvaartsdag is ook een feestdag die haar wortels heeft in het christendom maar vandaag de dag volgen de meeste mensen niet noodzakelijkerwijs de oorspronkelijke kerk-gerelateerde tradities meer.

Comments

Hide